Algemene voorwaarden Web Whales vof

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 • Bijlage: De bijlage die bij deze algemene voorwaarden hoort en daarmee onderdeel is van deze algemene voorwaarden;
 • Content: Alle teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door of namens de Klant worden aangeleverd i.v.m. de Werkzaamheden;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht;
 • Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een Overeenkomst met Web Whales is aangegaan of wenst aan te gaan;
 • Medewerker: De natuurlijke persoon werkzaam bij Web Whales die door de Klant wordt ingehuurd;
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Web Whales en de Klant;
 • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
 • Software: De softwareprogrammatuur, (web)applicatie, website, webshop, koppeling of ontwerp werkzaamheden die Web Whales in het kader van de Overeenkomst aan de Klant oplevert of heeft opgeleverd;
 • Web Whales: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Web Whales VOF gevestigd aan Waldorpstraat 17A te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56549547;
 • Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die Web Whales voor de Klant verricht of laat verrichten, waaronder, echter niet te beperken tot, de levering van diensten, het ontwikkelen en onderhouden van websites, webshops, (web)applicaties, koppelingen en support werkzaamheden.

2. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Web Whales en op alle Overeenkomsten tussen Web Whales en de Klant.
 2. Het is mogelijk dat er aanvullende bepalingen voor deze voorwaarden gelden. Deze bepalingen dienen Schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te zijn.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Web Whales en de Klant, wordt de Klant geacht op voorhand te hebben ingestemd met het gebruik van deze algemene voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Web Whales vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Web Whales mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijziging zal Schriftelijk aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, Schriftelijk opzeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.
 7. In geval van een verschil tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden, een Overeenkomst en de Bijlagen, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor, hierna de bepalingen uit de Bijlagen en tot slot de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Web Whales niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Web Whales het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod, offerte en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Web Whales zijn vrijblijvend. Tenzij anders in de offerte of aanbieding aangegeven, vervalt een aanbieding of offerte van Web Whales automatisch na tien werkdagen.
 2. Web Whales kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat deze offertes, aanbiedingen of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Web Whales niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Indien Werkzaamheden op basis van een uurtarief worden uitgevoerd en Web Whales geeft een inschatting van het aantal uren dat het uitvoeren van de Werkzaamheden kost, dan kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant aan Web Whales een opdracht heeft verleend en deze opdracht door Web Whales is geaccepteerd dan wel op het moment dat de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het voorstel of de offerte van Web Whales.
 7. Wanneer de Klant een Overeenkomst met Web Whales sluit ten behoeve van een derde partij, garandeert de Klant dat de derde partij akkoord is met de Overeenkomst en de uit te voeren Werkzaamheden. Web Whales mag dit te allen tijde controleren en contact opnemen met de derde partij. Wanneer blijkt dat de derde partij om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen de Overeenkomst, is Web Whales gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Dit vrijwaart de Klant niet van enige verschuldigde vergoeding richting Web Whales. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales tegen eventuele aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij. Ook vrijwaart de Klant Web Whales van alle door haar gemaakte kosten in verband met deze aanspraken of vorderingen.
 8. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert of voortijdig beëindigt, dan worden de Werkzaamheden tot aan het moment van de annulering of beëindiging op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Web Whales aan de Klant in rekening gebracht.
 9. Indien de Klant de Overeenkomst waarbij een Medewerker wordt ingehuurd of waarbij op basis van een budget wordt gewerkt, annuleert of voortijdig beëindigt, dan heeft Web Whales het recht, naast de vergoeding genoemd in artikel 3.8, de gereserveerde arbeidstijd voor (het gedeelte van) de Overeenkomst die geen doorgang vindt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Web Whales aan de Klant in rekening te brengen.

4. Het uitvoeren van de Werkzaamheden en meerwerk

 1. Web Whales zal haar uiterste best doen om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn op te leveren. De overeengekomen termijn dient echter als richtlijn en is nooit fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Web Whales Schriftelijk in gebreke te stellen. Web Whales dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 2. Web Whales heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de Klant daarvan in kennis te stellen. Daarnaast mag Web Whales bij een overname van haar bedrijf de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derden.
 3. Indien voor de Werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, dan worden, voor zover mogelijk, de specificaties van de Software Schriftelijk vastgelegd. Deze vastlegging is een verantwoordelijkheid die bij beide partijen rust. Derhalve dient de Klant ervoor zorg te dragen dat hij zijn wensen ten aanzien van de Software duidelijk Schriftelijk aan Web Whales kenbaar maakt. Indien de wensen van de Klant gedurende de voorbereidings- en/of ontwikkelfase wijzigen, dan dient de Klant Web Whales daarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat Web Whales extra Werkzaamheden dient uit te voeren en dat de vast overeengekomen prijs wordt verhoogd.
 4. Web Whales zal de Klant op verzoek op de hoogte stellen van de voortgang van de Werkzaamheden.
 5. Web Whales heeft het recht om bij de uitvoering van de Werkzaamheden software, afbeeldingen en onderdelen van derden, inclusief open source software, te gebruiken. Eventuele licentiekosten die gepaard gaan met het aanschaffen van plug-ins, software van derden, templates, stock foto’s, et cetera komen voor rekening van de Klant. Deze kunnen los van de oorspronkelijke offerte gefactureerd worden. De betreffende licentie kan alleen door Web Whales worden aangeschaft na goedkeuring van de Klant. De licentiegever kan op de licenties voorwaarden van toepassing verklaren. Deze voorwaarden zijn voor de Klant op het internet raadpleegbaar en worden door Web Whales op verzoek van de Klant aan de Klant verstrekt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden en vrijwaart Web Whales van alle aanspraken van derden die verband houden met de naleving van deze voorwaarden.
 6. Wanneer de Software wordt gekoppeld aan applicaties of infrastructuren van derden, dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor het up-to-date (laten) houden van de Software om de comptabiliteit met de applicaties of infrastructuren te behouden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 7. Web Whales is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar worden van de Software indien dit wordt veroorzaakt door het niet tijdig meegaan met nieuwe standaarden, zoals deze in de industrie gelden, waaronder, echter niet te beperken tot, het gebruik van (server) software of programmeertechnieken. Een standaard welke meer dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd, wordt door Web Whales niet langer als actueel beschouwd. Dit geldt tevens wanneer de Klant de Software gebruikt met een verouderde internetbrowser, versie daarvan of een verouderd besturingssysteem.
 8. Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden met zich meebrengt, of wanneer de Klant tussentijds extra Werkzaamheden verzoekt, mag Web Whales alle extra tijd en kosten die met de extra Werkzaamheden gemoeid zijn in rekening brengen, ook wanneer de extra Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de uitloop van de overeengekomen termijn door de uitvoer van extra Werkzaamheden te verzoeken.

5. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zal aan Web Whales alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige oplevering van de Werkzaamheden mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant zo spoedig mogelijk alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Web Whales aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de oplevering van de Werkzaamheden. Daarbij staat de Klant in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door de Klant aan Web Whales verstrekte gegevens en informatie. Web Whales is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door de Klant aangeleverde onjuiste, verouderde, en/of onvolledige gegevens en informatie. Web Whales is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten indien de ondersteuning en/of informatie niet tijdig door de Klant aangeleverd wordt. Web Whales is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Klant door een dergelijke opschorting lijdt.
 2. Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of factuuradres Schriftelijk aan Web Whales mede te delen.

6. Inhuren van Medewerker

 1. Indien de Medewerker op de locatie van de Klant of op een door de Klant aangewezen locatie werk uitvoert, dan dient de Klant ervoor zorg te dragen dat:
  • De locatie(s) waar en de omstandigheden waarin de Medewerker werkt veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Klant dient zodanige maatregelen te treffen dat de Medewerker tijdens de uitvoering van zijn werk beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed;
  • De Medewerker kosteloos de beschikking heeft over de door de Medewerker benodigde faciliteiten, zoals een werkplek en goed werkende internetverbinding.
 2. De Klant vrijwaart Web Whales voor eventuele aanspraken van de Medewerker ter zake van handelen of nalaten van de Klant in strijd met het hiervoor gestelde.
 3. De Klant is tegenover Web Whales en de Medewerker aansprakelijk voor de schade die de Medewerker in de uitoefening van zijn werk bij de Klant lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.
 4. Indien de Medewerker in de uitoefening van zijn werk bij de Klant zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, dan is de Klant overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker.
 5. De Klant is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
 6. De Klant vrijwaart Web Whales voor eventuele aanspraken van derden en van de Medewerker die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
 7. Indien de Medewerker wegens ziekte of wegens overige omstandigheden niet voor de Klant kan werken, dan wordt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Op verzoek van de Klant tracht Web Whales een geschikte vervanger te vinden.

7. De oplevering van de Werkzaamheden

 1. Wanneer de Werkzaamheden worden opgeleverd aan de Klant, dan dient de Klant binnen 14 dagen, voor eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid, de Werkzaamheden te controleren en eventuele gebreken Schriftelijk en zo volledig mogelijk aan Web Whales kenbaar te maken.
 2. Wanneer de Klant binnen de in lid 7.1 gestelde termijn eventuele gebreken meldt, zal Web Whales aangeven welke aanpassingen er binnen welke periode zullen worden uitgevoerd. De aanpassingen worden op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Web Whales aan de Klant in rekening gebracht, tenzij partijen voor de ontwikkeling van de Software een vaste prijs zijn overeengekomen.
 3. Wanneer de Klant niet binnen de in lid 7.1 gestelde termijn de gebreken Schriftelijk kenbaar maakt, of de Software in gebruik neemt, of zonder Schriftelijke toestemming van Web Whales zelf, ofwel door derden, wijzigingen laat aanbrengen in de Software, dan worden de Werkzaamheden als geaccepteerd en opgeleverd beschouwd en vrijwaart de Klant Web Whales van haar verplichtingen ten opzichte van de resultaten.
 4. Indien partijen voor de Software een vaste prijs zijn overeengekomen, dan geldt een garantieperiode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van acceptatie en oplevering van de Software. Indien gedurende de garantieperiode de Software een gebrek vertoont, dan kan de Klant Web Whales daarvan in kennis stellen en verhelpt Web Whales kosteloos het gebrek. Voor het verhelpen van het gebrek worden kosten in rekening gebracht indien het gebrek veroorzaakt is door:
  • Een handelen en/of nalaten van de Klant of van een derde;
  • (Online) diensten en/of software die niet door Web Whales aan de Klant zijn/is opgeleverd of door werkzaamheden van derden.
 5. Onder de garantie van artikel 7.4 vallen niet extra functionaliteiten en/of extra specificaties die door de Klant gewenst zijn, maar die door partijen niet zijn overeengekomen.
 6. Wanneer de Werkzaamheden in fases worden uitgevoerd, dan dient iedere fase afzonderlijk geaccepteerd te worden en dient de in lid 7.1 tot en met lid 7.3 beschreven procedure per fase uitgevoerd te worden. De Klant kan een afkeuring van een fase niet baseren op gebreken uit een eerder goedgekeurde fase.
 7. Web Whales heeft het recht om nog niet aan een volgende fase te beginnen voordat de huidige fase is opgeleverd en geaccepteerd.
 8. Als er na acceptatie door de Klant gebreken door de Klant worden gemeld bij Web Whales, zal Web Whales zich inspannen deze gebreken te verhelpen. Deze Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Web Whales, tenzij de Werkzaamheden vallen onder de garantie zoals omschreven in artikel 7.4.
 9. Web Whales is niet verplicht back-ups te maken van het opgeleverde en/of de bestanden die bij Web Whales worden gehost, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Daarnaast hoeven deze na beëindiging van de Overeenkomst niet te worden bewaard, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

8. Hosting

 1. Web Whales kan een limiet stellen aan de hoeveelheid schijfruimte of dataverkeer dat de Klant mag gebruiken. Wanneer deze limieten worden overschreden, zal Web Whales de Klant daarvan in kennis stellen en de gelegenheid bieden om een uitgebreidere variant van de aangeboden hostingdiensten af te nemen. Indien de Klant besluit om niet te upgraden, dan kan de Klant geen gebruik maken van de hostingdiensten tot de volgende abonnementsperiode. Het nieuwe abonnement met een uitgebreidere variant van de hostingdiensten en bijbehorend tariefmodel treedt na upgrading direct in werking. De Klant betaalt het nieuwe tarief voor de maand waarin de upgrade is doorgevoerd. Web Whales is gerechtigd de Klant een factuur te sturen met aanvullende kosten over de desbetreffende maand.
 2. De Klant zal geen Content opslaan en/of verspreiden welke in strijd is met Nederlandse of buitenlandse wetgeving, waaronder, maar niet te beperken tot, racistische, beledigende, haatzaaiende, lasterlijke of pornografische Content. Daarnaast zal de Klant geen inbreuk maken op de rechten van derden of virussen, malware of spam verspreiden en niet verwijzen naar andere websites die dit doen.
  Bij een 2-jarige Overeenkomst dient de opzeggende partij dus uiterlijk 2 kalendermaanden voor aanvang van het vervolgtermijn op te zeggen.
 3. De Klant zal andere internetgebruikers of klanten van Web Whales niet hinderen of schade toebrengen. Daarnaast zal de Klant geen schade toebrengen aan de servers van Web Whales of diens toeleveranciers en zal hij geen programma’s of processen vanaf de server starten waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat dit andere (internet)gebruikers of klanten schaadt of hindert.
 4. Eventuele schade die ontstaat uit het overtreden van de in lid 8.2 en lid 8.3 gestelde eisen of enig ander handelen van de Klant, komen voor rekening van de Klant. Tevens behoudt Web Whales zich het recht voor als gevolg hiervan de Werkzaamheden voor de Klant te beëindigen.
 5. Web Whales is te allen tijde gerechtigd het dienstenpakket van de Klant te beperken tot het punt waarop Web Whales of diens toeleveranciers alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit om de veiligheid en beschikbaarheid van haar hostingdiensten te waarborgen.
 6. Web Whales is gerechtigd om maatregelen te nemen als dat nodig is om gevaren voor het functioneren van haar hostingdiensten of die van diens toeleveranciers al dan niet preventief te verhelpen of te voorkomen dan wel af te wenden. Denk hierbij aan maatregelen om beveiligingsrisico’s te verhelpen, (d)dos-aanvallen op servers of websites af te wenden en het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens te beperken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de Klant, bijvoorbeeld doordat de hostingdiensten (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
 7. Web Whales of diens toeleveranciers geven geen garanties over de beschikbaarheid (uptime) van haar hostingsdiensten. Web Whales of diens toeleveranciers behouden zich tevens het recht om de Werkzaamheden tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen hieraan.

9. Facturatie en betaling

 1. Facturatie voor periodieke vergoedingen geschiedt maandelijks vooraf, tenzij partijen zijn overeengekomen dat facturatie per jaar vooraf geschiedt.
 2. Facturatie voor Werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf.
 3. Indien partijen een vaste prijs voor de Werkzaamheden zijn overeengekomen, dan worden de facturatiemomenten Schriftelijk overeengekomen.
 4. Indien partijen een vaste prijs voor de Werkzaamheden zijn overeengekomen, dan kan Web Whales een aanbetaling van de Klant verlangen. De hoogte van de aanbetaling wordt voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt. Web Whales heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat de aanbetaling is voldaan. Web Whales is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door een dergelijke opschorting leidt.
 5. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld op de factuur. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.
 6. Alle overeengekomen vergoedingen, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele overige heffingen.
 7. Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Web Whales leidend.
 8. Web Whales mag te allen tijde de prijzen van haar Werkzaamheden verhogen. Wanneer de prijsstijging meer dan tien procent van de waarde van de Overeenkomst bedraagt, heeft de Klant het recht binnen 30 dagen na de aankondiging van de prijsstijging de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsstijging ingaat, tenzij Web Whales alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verzuim dient de Klant verder alle eventueel door Web Whales gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.
 10. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Klant een andere volgorde van toerekening aan.
 11. Rechten worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

10. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

 1. Servicecontracten en andere duurovereenkomsten worden aangegaan voor de periode van één jaar. Na deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgende verlengd voor een periode van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen Schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Web Whales heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Web Whales geleverde Werkzaamheden.
 3. Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Web Whales de opschorting opheffen.
 4. Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:
  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling toegewezen heeft gekregen of deze heeft aangevraagd.
 5. Met behoud van haar overige rechten, mag Web Whales de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen.
 6. Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden, behoudt de Klant zijn betalingsverplichting richting Web Whales voor de reeds uitgevoerde Werkzaamheden.
 7. Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Web Whales de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst. Van ter beschikking gesteld materiaal dat niet volledig geretourneerd kan worden, waaronder, maar niet te beperken tot, e-mails en digitale bestanden, retourneert de Klant dit materiaal zo volledig mogelijk aan Web Whales en verwijdert de Klant alle achtergebleven resten hiervan.
 8. Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

11. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Web Whales gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief btw dat de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en ingeval de Overeenkomst een duurovereenkomst is, het bedrag exclusief btw van de verschuldigde vergoeding per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen en het aantal gesloten Overeenkomsten tussen partijen.
 2. Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, is Web Whales enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • Redelijke en aantoonbare kosten die de Klant heeft moeten maken om Web Whales ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade;
  • Redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien Web Whales na aanmaning van de Klant niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt;
  • Redelijke en aantoonbare kosten die de Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 3. Web Whales kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  • Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden;
  • Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
 4. Web Whales is niet aansprakelijk voor het gebruik van programmatuur, hardware en andere zaken van derden waarvan het gebruik door de Klant is voorgeschreven. Web Whales is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derde partijen die op verzoek van de Klant (al dan niet met tussenkomst van Web Whales) zijn ingeschakeld.
 5. Alle aansprakelijkheid van Web Whales voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.
 6. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de Software, dan is Web Whales niet aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals het niet meer naar behoren functioneren van de Software.
 7. Web Whales is niet aansprakelijk voor de werking van dan wel voor fouten in software, (online) diensten of systemen van derden die al dan niet onderdeel zijn van de Software.
 8. Web Whales is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers en/of doordat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van inloggegevens van de Klant. Web Whales streeft ernaar de Software dusdanig te ontwikkelen met een prioriteit voor veiligheid en bescherming tegen het opzettelijk aantasten van de Software door derden.
 9. Web Whales garandeert niet dat de Software zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De Klant erkent dat de werking van de Software onderbroken kan worden door diverse redenen. Web Whales is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Indien de Klant een servicecontract bij Web Whales heeft afgesloten, dan tracht Web Whales de onderbreking of storing zo spoedig mogelijk te herstellen.
 10. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Web Whales, maakt, waaronder de beslissing om met een natuurlijke persoon, die door Web Whales is aanbevolen na een sollicitatieprocedure, een (arbeids)overeenkomst aan te gaan.
 11. Indien de Werkzaamheden (deels) bestaan uit het aansturen van een of meerdere medewerkers van de Klant, dan is Web Whales niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van deze medewerker(s) en is Web Whales niet verantwoordelijk voor het resultaat dat voortvloeit uit de werkzaamheden van deze medewerker(s).
 12. Indien de Klant door Web Whales gegeven adviezen, al dan niet tijdens een ontwikkeltraject, niet opvolgt, dan is dat volledig voor risico van de Klant en is Web Whales nimmer aansprakelijk voor de eventuele (toekomstige) gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het (op termijn) minder betrouwbaar zijn van de Software en beveiligingsincidenten.
 13. Indien de Klant tegen het advies van Web Whales in verlangt dat bepaalde Werkzaamheden worden uitgevoerd, dan is Web Whales niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze Werkzaamheden, zoals een tegenvallend resultaat.
 14. Iedere aansprakelijkheid van Web Whales voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, arbeidskosten en opgelegde boetes.
 15. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Klant Web Whales Schriftelijk in gebreke stelt, de Klant Web Whales hierin een redelijk termijn biedt de gebreken te verhelpen en Web Whales ook na deze redelijke termijn tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen. Om Web Whales in de gelegenheid te stellen te reageren op de ingebrekestelling dient deze zo volledig en gedetailleerd mogelijk de tekortkomingen te beschrijven.
 16. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Web Whales door de Klant of door een derde aan de Software zijn uitgevoerd, worden niet door Web Whales vergoed.
 17. Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de schade niet binnen 3 maanden na ontdekking Schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Web Whales is gemeld.
 18. Rechtsvorderingen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment dat de Klant de rechtsvordering kan aanwenden.

12. Overmacht

 1. Web Whales kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien Web Whales hiertoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, epidemieën, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Web Whales of van een door Web Whales ingeschakelde derde partij.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Werkzaamheden die in dat geval door Web Whales zijn opgeleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Web Whales aan de Klant in rekening gebracht of, indien partijen een vaste prijs voor de Werkzaamheden zijn overeengekomen, naar verhouding afgerekend.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de Klant op gericht voor de Klant ontwikkelde maatwerk Software onder de voorwaarde van volledige betaling van alle vorderingen die Web Whales op de Klant heeft en met uitzondering van hetgeen vermeld in lid 13.2, 13.3 en 13.7, het Intellectueel Eigendomsrecht verkrijgt. Deze rechten zijn exclusief en overdraagbaar.
 2. Bij het ontwikkelen van Software maakt Web Whales gebruik van opensource software, standaardsoftware en softwarecomponenten die door Web Whales zelf zijn ontwikkeld of aangekocht. Dit zorgt ervoor dat Web Whales efficiënt en modulair software kan ontwikkelen. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze door Web Whales ingebrachte standaardsoftware en softwarecomponenten blijven bij Web Whales en/of haar licentiegevers berusten.
 3. Bij het ontwikkelen van Software kan Web Whales ervoor kiezen om de in lid 13.2 genoemde opensource software en standaardsoftware uit te breiden of nieuwe softwarecomponenten te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat Web Whales ook in de toekomst efficiënt en modulair software kan blijven ontwikkelen. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze uitbreidingen op opensource software en standaardsoftware of de ontwikkeling van nieuwe softwarecomponenten blijven bij Web Whales en/of haar licentiegevers berusten.
 4. Web Whales verstrekt de Klant, voor zover Web Whales hiermee geen inbreuk maakt op de rechten van haar licentiegevers, een eeuwigdurend en onbeperkt recht om de in lid 13.2 en 13.3 genoemde opensource software, standaardsoftware en softwarecomponenten als onderdeel van de binnen de Overeenkomst ontwikkelde maatwerk Software te gebruiken en de Software als geheel zowel betaald als onbetaald beschikbaar te stellen aan derden. Wanneer de Overeenkomst eindigt, beperkt dit recht zich tot de versies van de in lid 13.2 en 13.3 genoemde opensource software, standaardsoftware en softwarecomponenten die op het moment van eindigen van de Overeenkomst in de ontwikkelde maatwerk Software aanwezig zijn. Dit betekent onder meer dat de Klant gerechtigd is om de Software zelfstandig door te ontwikkelen, sub-licenties te verlenen, de rechten over te dragen en de broncode beschikbaar te stellen aan derden.
 5. De Klant garandeert Web Whales dat bij het beschikbaar stellen van de broncode of het overdragen van rechten aan derde de bepalingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ook door deze partijen wordt nageleefd en er zodoende geen inbreuk zal worden gemaakt op het Intellectuele Eigendomsrecht van Web Whales en/of haar licentiegevers. De Klant vrijwaart Web Whales van alle gemaakte kosten die hiermee in verband staan.
 6. Indien er opensource software is verwerkt in de door Web Whales gerealiseerde maatwerk Software, dan zal de Klant deze opensource licenties naleven.
 7. Het Intellectueel Eigendomsrecht voor Software die Web Whales als service (SaaS) of als standaard software-oplossing aanbiedt, blijft te allen tijde bij Web Whales berusten. Kenmerkend voor deze Software is een eenmalige of periodieke betaling voor het gebruik van de Software, het gebruik van dezelfde Software door meerdere gebruikers, klanten of afnemers en de relatief kleine hoeveelheid maatwerk aanpassingen gericht op een specifieke eindklant.
 8. Bij verschil van mening tussen partijen over Intellectuele Eigendomsrechten op (delen van) het ontwikkelde wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat die rechten bij Web Whales berusten.
 9. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de Klant of diens licentiegever. De Klant verleent Web Whales voor het realiseren van de Software een licentie op de Content voor het ontwikkelen en opleveren van de Software. Het is Web Whales toegestaan aan de derde die zij inschakelt voor het uitvoeren van de Overeenkomst een sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de Content in het kader van de ontwikkeling en oplevering van de Software.
 10. De Klant garandeert aan Web Whales dat hij gemachtigd is en/of alle rechten heeft om de programmatuur, databestanden, algoritmes, apparatuur, materialen en Content, zoals afbeeldingen, tekst en video’s, ter beschikking te stellen en dat de ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, algoritmes, apparatuur, materialen en Content geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Klant vrijwaart Web Whales van aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding die hieruit kunnen voortvloeien. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales van alle gemaakte kosten die hiermee in verband staan. Tot de Overeenkomst behoort niet het door Web Whales uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten, portretrechten en handelsnaamrechten van derden op de Content.
 11. Web Whales is niet verplicht dataconversie(s) uit te voeren, tenzij dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.

14. Persoonsgegevens

 1. Web Whales verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van zichzelf in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Web Whales kan de Klant de privacyverklaring van Web Whales raadplegen, zie https://webwhales.nl/privacyverklaring/.
 2. Web Whales verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de Klant in overeenstemming met de AVG, zie ook de Bijlage “Verwerking van persoonsgegevens” van deze algemene voorwaarden.

15. Overig

 1. Web Whales en de Klant verplichten zich geen vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan men kan aannemen dat deze vertrouwelijk is, welke tijdens de Overeenkomst wordt of is uitgewisseld, aan derden te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar overeengekomen. De Klant dient er tevens zorg voor te dragen dat ook zijn werknemers en derden waarmee hij zaken doet vertrouwelijk met de informatie omgaan. Mocht de Klant, zijn werknemers of derden waarmee hij zaken doet zich hier niet aan houden, dan staat de Klant in voor alle direct en indirect geleden schade door Web Whales.
 2. Zowel Web Whales als de Klant zullen zowel tijdens, als een jaar na de Overeenkomst geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel direct of indirect voor zich laten werken tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Het is Web Whales toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de Klant te gebruiken ten behoeve van de eigen promotie en/of publiciteit, zoals het plaatsen van de (bedrijfs)naam van de Klant en een foto van de website van de Klant op de website van Web Whales. Het is Web Whales tevens toegestaan om de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten en interviews, te gebruiken ten behoeve van de eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
 4. Met Web Whales kan in de Nederlandse of de Engelse taal gecommuniceerd worden.

16.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Overeenkomsten met Web Whales is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waartoe de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Web Whales gevestigd is.

Bijlage 1: Verwerking van persoonsgegevens

Indien Web Whales bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2 Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt, als Verwerker. Web Whales vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of Subverwerker.

2. Doeleinden van de verwerking

2.1 Web Whales verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Web Whales zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. De Klant zal Web Whales op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de overeenkomst of deze bijlagen zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

2.3 Web Whales heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Web Whales neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3. Verplichtingen Web Whales

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Web Whales zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2 Web Whales zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Klant aan Web Whales zullen worden aangeleverd.

3.3 Web Whales zal de Klant op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn informeren over de door Web Whales genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Web Whales die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Web Whales.

3.5 Web Whales zal de Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Web Whales zal de Klant de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. Web Whales kan hiervoor kosten in rekening brengen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Web Whales mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2 Web Whales zal de Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1 De Klant verleent Web Whales hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

5.2 Op verzoek van de Klant zal Web Whales de Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund te worden ingediend.

6. Verdeling van verantwoordelijkheid

6.1 Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

6.2 De toegestane verwerkingen zullen door Web Whales worden uitgevoerd binnen zowel (semi-) geautomatiseerde omgevingen als binnen niet-geautomatiseerde omgevingen.

6.3 Web Whales is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan Web Whales zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Web Whales niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant.

6.4 De Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Beveiliging

7.1 Web Whales zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2 Web Whales staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Web Whales zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3 De Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Web Whales ter beschikking, indien de Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8. Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Web Whales, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Web Whales spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Web Whales meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventuele betrokkenen. De Klant is verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten.

8.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de Klant, toezichthouder).

9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Web Whales, zal Web Whales het verzoek doorsturen aan de Klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp benodigd heeft van Web Whales voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Web Whales hieraan meewerken en kan Web Whales hiervoor kosten in rekening brengen.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Web Whales van de Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Web Whales zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

11. Audit

11.1 De Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2 Web Whales zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.3 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.4 De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de Klant zullen worden gedragen.

12. Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Web Whales mag deze bijlage te allen tijde wijzigen. Wijzigingen mogen echter nimmer in strijd zijn met de AVG. De wijziging zal via de website van Web Whales of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de bijlage, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl opzeggen. De ontbinding van de bijlage zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging ingaat.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Web Whales de van de Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Deze bijlage is tot stand gekomen met dank aan ISPConnect.

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 19 februari 2021. De Algemene Voorwaarden en de bijbehorende bijlage(n) zijn ook te downloaden als PDF.