Algemene voorwaarden Web Whales vof

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 • Content: alle data op een medium, zoals een website of een webapplicatie, waaronder, maar niet te beperken tot, teksten, afbeeldingen en video’s;
 • Klant: de wederpartij met wie Web Whales de Overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de Dienst.
 • Overeenkomst: iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Web Whales en de Klant.
 • Bijlage: de bijlage die bij deze Algemene Voorwaarden hoort en daarmee onderdeel is van deze algemene voorwaarden.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Web Whales voor de Klant verricht of laat verrichten, waaronder, echter niet te beperken tot, de levering van goederen en/of diensten, het ontwikkelen en onderhouden van websites, webshops, (web)applicaties of Content, de zoekmachine-optimalisatie en promotie van websites en/of het op een andere wijze promoten van de Klant, zijn producten, diensten en/of website(s).
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht.

2. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen Web Whales en de Klant waarop Web Whales deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Het is mogelijk dat er aanvullende bepalingen voor deze voorwaarden gelden. Deze bepalingen dienen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te zijn.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Web Whales en de Klant, wordt de Klant geacht op voorhand te hebben ingestemd met het gebruik van deze algemene voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Web Whales en de Klant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
 6. Web Whales mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijziging zal via de website van Web Whales of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl onder vermelding van naam, omschrijving opdracht en handtekening opzeggen. De ontbinding van de Overeenkomst zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging ingaat.
 7. In geval van een verschil tussen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst en de Bijlagen, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor, hierna de bepalingen uit de Bijlagen en tot slot de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

3. Overeenkomsten sluiten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Web Whales zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een beslissingstermijn is opgenomen. Tenzij anders in de offerte of aanbieding aangegeven, vervalt een aanbieding of offerte van Web Whales automatisch na tien werkdagen.
 2. Web Whales kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat deze offertes, aanbiedingen of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Web Whales niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Alle door de Klant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door de Klant worden gewijzigd of teruggetrokken. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van de Klant door Web Whales wordt geaccepteerd of, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt, doordat Web Whales de gevraagde Werkzaamheden uitvoert.
 6. Wanneer de Klant bij het sluiten van een Overeenkomst gebruik maakt van een vertegenwoordiger, staat zowel de vertegenwoordiger als de Klant garant voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger om de Overeenkomst uit naam van de Klant te sluiten.
 7. Wanneer de Klant een Overeenkomst met Web Whales sluit ten behoeve van een derde partij, garandeert de Klant dat de derde partij akkoord is met de Overeenkomst en de uit te voeren Werkzaamheden. Web Whales mag dit te allen tijde controleren en contact opnemen met de derde partij. Wanneer blijkt dat de derde partij om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen de Overeenkomst, is Web Whales gerechtigd deze op te schorten. Dit vrijwaart de Klant niet van enige verschuldigde vergoeding richting Web Whales. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales tegen eventuele aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij. Ook vrijwaart de Klant Web Whales van alle door haar gemaakte kosten in verband met deze aanspraken of vorderingen.

4. Het uitvoeren van de Werkzaamheden

 1. Web Whales zal haar uiterste best doen om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn op te leveren. De overeengekomen termijn dient echter als richtlijn en is nooit fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Web Whales schriftelijk in gebreke te stellen. Web Whales dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Web Whales heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zoals hostingwerkzaamheden, te laten verrichten door derden. Daarnaast mag Web Whales bij een overname van haar bedrijf de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derden.
 3. De Klant en Web Whales zullen schriftelijk de omvang en inhoud van de Werkzaamheden en de eisen waaraan deze moeten voldoen zo volledig mogelijk specificeren voor aanvang van de uitvoering van de Werkzaamheden door Web Whales. Deze specificatie is leidend bij de door Web Whales uit te voeren Werkzaamheden. Afwijkingen van en aanvullingen op de specificatie van de Werkzaamheden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Als er een verzoek tot meerwerk komt, dan zal Web Whales dit pas uitvoeren nadat er een aanvullende offerte is opgesteld en geaccordeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de normale uurtarieven van Web Whales.
 4. De Klant zal aan Web Whales alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Werkzaamheden mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant zo spoedig mogelijk alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Web Whales aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Werkzaamheden. Daarbij staat de Klant in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door de Klant aan Web Whales verstrekte gegevens en informatie. Web Whales is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door de Klant aangeleverde onjuiste, verouderde, en/of onvolledige gegevens en informatie. Web Whales is gerechtigd de levering van de Werkzaamheden op te schorten indien de ondersteuning en/of informatie niet tijdig door de Klant geleverd wordt.
 5.  Web Whales heeft het recht om bij de uitvoering van de Werkzaamheden software, afbeeldingen en onderdelen van derden, inclusief open source software, te gebruiken. Eventuele licentiekosten die gepaard gaan met het aanschaffen van plug-ins, software van derden, templates, stock photos, et cetera komen voor rekening van de Klant. Deze kunnen los van de oorspronkelijke offerte gefactureerd worden. De betreffende licentie kan alleen door Web Whales worden aangeschaft na goedkeuring van de Klant. Na de opleving zal Web Whales de Klant op de hoogte brengen van eventuele voorwaarden die voor het gebruik hiervan gelden. De Klant is hierna zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden en vrijwaart Web Whales van alle aanspraken van derden die verband houden met de naleving van deze voorwaarden.
 6. Wanneer hetgeen dat opgeleverd wordt gekoppeld is aan andere applicaties of infrastructuren, van Web Whales dan wel van derden, dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het geleverde om de comptabiliteit met de applicaties of infrastructuren te behouden.
 7. Web Whales is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar worden van het geleverde indien dit wordt veroorzaakt door het niet tijdig meegaan met nieuwe standaarden, zoals deze in de industrie gelden, waaronder, echter niet te beperken tot, het gebruik van (server) software of programmeertechnieken. Een standaard welke meer dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd, wordt door Web Whales niet langer als actueel beschouwd. Dit geldt tevens wanneer de Klant het opgeleverde gebruikt met een verouderde internetbrowser, versie daarvan of een verouderd besturingssysteem.
 8. Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, of wanneer de Klant tussentijds extra werkzaamheden verzoekt, mag Web Whales alle extra tijd en kosten die met de extra werkzaamheden gemoeid zijn in rekening brengen, ook wanneer de extra werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de uitloop van de overeengekomen termijn

5. De oplevering van de Werkzaamheden

 1. Wanneer de Werkzaamheden worden opgeleverd aan de Klant, dan dient deze binnen 10 werkdagen, voor eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid, de Werkzaamheden te controleren en eventuele gebreken schriftelijk en zo volledig mogelijk aan Web Whales kenbaar te maken.
 2. Wanneer de klant binnen het in lid 5.1 gestelde termijn eventuele gebreken meldt, zal Web Whales aangeven welke aanpassingen er binnen welke periode zullen worden uitgevoerd. Indien er in de Overeenkomst sprake is van een vaste prijs worden deze gebreke gratis verholpen. Indien dit niet het geval is dan kan Web Whales hier extra kosten  voor rekenen. De Klant krijgt in dat geval de kans om deze aanpassingen te accepteren of hiervan af te zien. Web Whales zal zich na acceptatie zo goed mogelijk inspannen de gebreken binnen de overeengekomen periode te verhelpen.
 3. Wanneer de Klant niet binnen het in lid 5.1 gestelde termijn de gebreken schriftelijk kenbaar maakt, of het geleverde in gebruik neemt, of zonder schriftelijke toestemming van Web Whales zelf, ofwel door derden, wijzigingen laat aanbrengen in de geleverde programmatuur worden de werkzaamheden als geaccepteerd en opgeleverd beschouwd en vrijwaart de Klant Web Whales van haar verplichtingen ten opzichte van de resultaten.
 4. Wanneer de Werkzaamheden in fases worden uitgevoerd, dan dient iedere fase afzonderlijk geaccepteerd te worden en dient de in lid 5.1 tot en met lid 5.3 beschreven procedure per fase uitgevoerd te worden. De Klant kan een afkeuring van een fase niet baseren op gebreken uit een eerder goedgekeurde fase.
 5. Web Whales heeft het recht om nog niet aan een volgende fase te beginnen voordat de huidige fase is opgeleverd en geaccepteerd.
 6. Als er na acceptatie door de Klant gebreken door de Klant worden gemeld bij Web Whales, zal Web Whales zich inspannen deze gebreken te verhelpen. Web Whales is gerechtigd alle hierbij gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.
 7. Web Whales is niet verplicht back-ups te maken van het geleverde en/of de bestanden die bij Web Whales worden gehost. Daarnaast hoeven deze na beëindiging van de Overeenkomst niet te worden bewaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. Hosting

 1. Web Whales kan een limiet stellen aan de hoeveelheid schijfruimte of dataverkeer dat de Klant mag gebruiken. Wanneer deze limieten worden overschreden, zal Web Whales de Klant daarvan in kennis stellen en de gelegenheid bieden om een uitgebreidere variant van de aangeboden hostingdiensten af te nemen. Indien de Klant besluit om niet te upgraden, dan kan de Klant geen gebruik maken van de hostingdiensten tot de volgende abonnementsperiode. Het nieuwe abonnement met een uitgebreidere variant van de hostingdiensten en bijbehorend tariefmodel treedt na upgrading direct in werking. De Klant betaalt het nieuwe tarief voor de maand waarin de upgrade is doorgevoerd. Web Whales is gerechtigd de Klant een factuur te sturen met aanvullende kosten over de desbetreffende maand.
 2. De klant zal geen Content opslaan en/of verspreiden welke in strijd is met het Nederlands of Europees recht, voor zover het Europese recht op hem, de Content en de hosting van toepassing is, waaronder, maar niet te beperken tot, racistische, beledigende, haatzaaiende, lasterlijke of pornografische Content. Daarnaast zal de Klant geen inbreuk maken op de rechten van derden of virussen, malware of spam verspreiden en niet verwijzen naar andere websites die dit doen.
 3. De Klant zal andere internetgebruikers of Klanten van Web Whales niet hinderen of schade toebrengen. Daarnaast zal de Klant geen schade toebrengen aan de servers van Web Whales of diens toeleveranciers en zal hij geen programma’s of processen vanaf de server starten waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat dit andere (internet)gebruikers of Klanten schaadt of hindert.
 4. Eventuele schade die ontstaat uit het overtreden van de in lid 6.2 en lid 6.3 gestelde eisen of enig ander handelen van de Klant, komen voor rekening van de Klant. Tevens behoudt Web Whales zich het recht als gevolg hiervan de Werkzaamheden voor de Klant te beëindigen.
 5. Web Whales is te allen tijde gerechtigd het dienstenpakket van de Klant te beperken tot het punt waarop Web Whales of diens toeleveranciers alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit om de veiligheid en beschikbaarheid van haar hostingdiensten aan haar of diens partners overige Klanten te waarborgen.
 6. Web Whales is gerechtigd om maatregelen te nemen als dat nodig is om gevaren voor het functioneren van haar hostingdiensten of die van diens toeleveranciers al dan niet preventief te verhelpen of te voorkomen dan wel af te wenden. Denk hierbij aan maatregelen om beveiligingsrisico’s te verhelpen, (d)dos-aanvallen op servers of websites af te wenden en het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens te beperken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de Klant, bijvoorbeeld doordat de hostingdiensten (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
 7. Web Whales of diens toeleveranciers geven geen garanties over de beschikbaarheid (uptime) van haar hostingsdiensten. Web Whales of diens toeleveranciers behouden zich tevens het recht om de Werkzaamheden tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen hieraan.

7. Betaling

 1. Betalingen dienen op de door Web Whales aangegeven wijzen te worden voldaan. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld op de factuur. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.
 2. Vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen (of deelbetalingen daarvan), jaarlijks of periodiek verschuldigde bedragen, bedragen die afhankelijk zijn van de hoeveelheid leads die worden aangeleverd, bedragen op basis van een percentage van de omzet van de Klant of bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik.
 3. Web Whales mag te allen tijde om een aanbetaling van de vergoedingen vragen.
 4. Alle overeengekomen vergoedingen, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele overige heffingen.
 5. Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Web Whales leidend.
 6. Web Whales mag te allen tijde de prijzen van haar Werkzaamheden verhogen. Wanneer de prijsstijging meer dan tien procent van de waarde van de Overeenkomst bedraagt, heeft de Klant het recht binnen 30 dagen na de aankondiging van de prijsstijging de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail naar info@webwhales.nl op te zeggen tegen de datum waarop de prijsstijging ingaat, tenzij Web Whales alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verzuim dient de Klant verder alle eventueel door Web Whales gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

8. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

 1. Alle Overeenkomsten met betrekking tot onderhoud, hosting- en domeinnaamregistratiediensten van Web Whales hebben een initiële looptijd van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgende verlengd voor een periode van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl wordt opgezegd, uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het vervolgtermijn.
 2. Wanneer de duur van de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan hetgeen genoemd in lid 8.1, zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode als de voorgaande Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst tijdig door één der partijen schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl wordt opgezegd. Voor een tijdige opzegging dient er voor ieder jaar dat de vorige Overeenkomst strekte één maand opzegtermijn in acht genomen te worden.
  Bij een 2-jarige Overeenkomst dient de opzeggende partij dus uiterlijk 2 kalendermaanden voor aanvang van het vervolgtermijn op te zeggen.
 3. De looptijd van de Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Web Whales heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Web Whales geleverde Werkzaamheden.
 5. Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Web Whales de opschorting opheffen.
 6. Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:
  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling toegewezen heeft gekregen of deze heeft aangevraagd.
 7. Met behoud van haar overige rechten, mag Web Whales de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen.
 8. Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden, behoudt de Klant zijn betalingsverplichting richting Web Whales voor de reeds uitgevoerde Werkzaamheden.
 9. Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Web Whales de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst. Van ter beschikking gesteld materiaal dat niet volledig geretourneerd kan worden, waaronder, maar niet te beperken tot, e-mails en digitale bestanden, retourneert de Klant dit materiaal zo volledig mogelijk aan Web Whales en verwijdert de Klant alle achtergebleven resten hiervan.
 10. Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

9. Aansprakelijkheid van Web Whales

 1. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad  of anderszins is beperkt tot het bedrag exclusief btw dat de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en ingeval de Overeenkomst een duurovereenkomst is, het bedrag exclusief btw van de verschuldigde vergoeding per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen en het aantal gesloten overeenkomsten tussen partijen.
 2. Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in het vorige lid, is Web Whales enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • Redelijke en aantoonbare kosten die de Klant heeft moeten maken om  Web Whales ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade;
  • Redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien Web Whales na aanmaning van de Klant niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.
  • Redelijke en aantoonbare Kosten die de Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 3. Web Whales is niet aansprakelijk voor het gebruik van programmatuur, hardware en andere zaken van derden waarvan het gebruik door de Klant is voorgeschreven. Web Whales is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derde partijen die op verzoek van de Klant (al dan niet met tussenkomst van Web Whales) zijn ingeschakeld.
 4. Alle aansprakelijkheid van Web Whales voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.
 5. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management/ de bedrijfsleiding van Web Whales.
 6. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Klant Web Whales schriftelijk in gebreke stelt, deze Web Whales hierin een redelijk termijn biedt de gebreken te verhelpen en Web Whales ook na deze redelijke termijn tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Om Web Whales in de gelegenheid te stellen te reageren op de ingebrekestelling dient deze zo volledig en gedetailleerd mogelijk de tekortkomingen te beschrijven.
 7. Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de schade niet binnen 3 maanden na ontdekking schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Web Whales is gemeld.
 8. Web Whales kan niet tot nakoming van enige verplichting worden uit de Overeenkomst worden gehouden, indien Web Whales hiertoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Web Whales door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
 9. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Werkzaamheden die in dat geval door Web Whales zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Klant garandeert Web Whales dat hij gemachtigd is en/of alle rechten heeft om de materialen en de Content zoals bijvoorbeeld afbeeldingen ter beschikking te stellen en dat de ter beschikking gestelde materialen en Content geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Klant vrijwaart Web Whales van aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding die hieruit kunnen voortvloeien. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales van alle gemaakte kosten die hiermee in verband staan.
 2. De Klant mag het ontwikkelde niet verkopen, verhuren, (sub)licentiëren of op enige andere wijze aan derde ter beschikking stellen, tenzij dit uitsluitend ten behoeve van de Klant wordt gebruikt of schriftelijk anders is overeengekomen met Web Whales.

11. Overig

 1. Web Whales en de Klant verplichten zich geen vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan men kan aannemen dat deze vertrouwelijk is, welke tijdens de Overeenkomst wordt of is uitgewisseld, aan derden te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar overeengekomen. De Klant dient er tevens zorg voor te dragen dat ook zijn werknemers en derden waarmee hij zaken doet vertrouwelijk met de informatie omgaan. Mocht de Klant, zijn werknemers of derden waarmee hij zaken doet zich hier niet aan houden, dan staat de Klant in voor alle direct en indirect geleden schade door Web Whales.
 2. Zowel Web Whales als de Klant zullen zowel tijdens, als een jaar na de Overeenkomst geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel direct of indirect voor zich laten werken tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Op alle Overeenkomsten met Web Whales is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtszaken die hieruit voortkomen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Web Whales vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547. Web Whales is gehuisvest aan de Waldorpstraat 17A te Den Haag. Het BTW-nummer van Web Whales is NL852180962B01.

Bijlage 1: Verwerking van persoonsgegevens

Indien Web Whales bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2 Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt, als Verwerker. Web Whales vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of Subverwerker.

2. Doeleinden van de verwerking

2.1 Web Whales verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Web Whales zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. De Klant zal Web Whales op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de overeenkomst of deze bijlagen zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

2.3 Web Whales heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Web Whales neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3. Verplichtingen Web Whales

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Web Whales zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2 Web Whales zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Klant aan Web Whales zullen worden aangeleverd.

3.3 Web Whales zal de Klant op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn informeren over de door Web Whales genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Web Whales die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Web Whales.

3.5 Web Whales zal de Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Web Whales zal de Klant de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. Web Whales kan hiervoor kosten in rekening brengen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Web Whales mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2 Web Whales zal de Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1 De Klant verleent Web Whales hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

5.2 Op verzoek van de Klant zal Web Whales de Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund te worden ingediend.

6. Verdeling van verantwoordelijkheid

6.1 Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

6.2 De toegestane verwerkingen zullen door Web Whales worden uitgevoerd binnen zowel (semi-) geautomatiseerde omgevingen als binnen niet-geautomatiseerde omgevingen.

6.3 Web Whales is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan Web Whales zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Web Whales niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant.

6.4 De Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Beveiliging

7.1 Web Whales zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2 Web Whales staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Web Whales zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3 De Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Web Whales ter beschikking, indien de Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8. Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Web Whales, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Web Whales spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Web Whales meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventuele betrokkenen. De Klant is verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten.

8.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de Klant, toezichthouder).

9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Web Whales, zal Web Whales het verzoek doorsturen aan de Klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp benodigd heeft van Web Whales voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Web Whales hieraan meewerken en kan Web Whales hiervoor kosten in rekening brengen.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Web Whales van de Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Web Whales zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

11. Audit

11.1 De Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2 Web Whales zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.3 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.4 De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de Klant zullen worden gedragen.

12. Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Web Whales mag deze bijlage te allen tijde wijzigen. Wijzigingen mogen echter nimmer in strijd zijn met de AVG. De wijziging zal via de website van Web Whales of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de bijlage, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl opzeggen. De ontbinding van de bijlage zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging ingaat.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Web Whales de van de Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Deze bijlage is tot stand gekomen met dank aan ISPConnect.

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 10 mei 2018. De Algemene Voorwaarden en de bijbehorende bijlage(n) zijn ook te downloaden als PDF.

Bijlage 1: Verwerking van persoonsgegevens

Indien Web Whales bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2 Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt, als Verwerker. Web Whales vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of Subverwerker.

2. Doeleinden van de verwerking

2.1 Web Whales verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Web Whales zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld. De Klant zal Web Whales op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de overeenkomst of deze bijlagen zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

2.3 Web Whales heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Web Whales neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3. Verplichtingen Web Whales

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Web Whales zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2 Web Whales zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Klant aan Web Whales zullen worden aangeleverd.

3.3 Web Whales zal de Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door Web Whales genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Web Whales die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Web Whales.

3.5 Web Whales zal de Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Web Whales zal de Klant de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn. Web Whales kan hiervoor kosten in rekening brengen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Web Whales mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2 Web Whales zal de Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1 De Klant verleent Web Whales hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

5.2 Op verzoek van de Klant zal Web Whales de Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6. Verdeling van verantwoordelijkheid

6.1 Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

6.2 De toegestane verwerkingen zullen door Web Whales worden uitgevoerd binnen zowel (semi-) geautomatiseerde omgevingen als binnen niet-geautomatiseerde omgevingen.

6.3 Web Whales is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan Web Whales zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Web Whales niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant.

6.4 De Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Beveiliging

7.1 Web Whales zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2 Web Whales staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Web Whales zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3 De Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Web Whales ter beschikking, indien de Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8. Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Web Whales, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Web Whales spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Web Whales meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventuele betrokkenen. De Klant is verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten.

8.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de Klant, toezichthouder).

9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Web Whales, zal Web Whales het verzoek doorsturen aan de Klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp benodigd heeft van Web Whales voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Web Whales hieraan meewerken en kan Web Whales hiervoor kosten in rekening brengen.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Web Whales van de Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Web Whales zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

11. Audit

11.1 De Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2 Web Whales zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.3 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.4 De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de Klant zullen worden gedragen.

12. Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Web Whales mag deze bijlage te allen tijde wijzigen. Wijzigingen mogen echter nimmer in strijd zijn met de AVG. De wijziging zal via de website van Web Whales of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de bijlage, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl opzeggen. De ontbinding van de bijlage zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging ingaat.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Web Whales de van de Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Deze bijlage is tot stand gekomen met dank aan ISPConnect.