Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

  • Content: alle data op een medium, zoals een website of een webapplicatie, waaronder, maar niet te beperken tot, teksten, afbeeldingen en video’s;
  • Klant:de wederpartij met wie Web Whales de Overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de Dienst.
  • Overeenkomst:iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Web Whales en de Klant.
  • Dienst(en)/werkzaamheden:alle werkzaamheden die Web Whales voor de Klant verricht of laat verrichten, waaronder, echter niet te beperken tot, de levering van goederen en/of diensten, het ontwikkelen van websites, (web)applicaties of content, de zoekmachine-optimalisatie en promotie van websites en/of het op een andere wijze promoten van de Klant, zijn producten, diensten en/of website(s).
  • Intellectuele Eigendomsrechten:alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Web Whales en de Klant waarop Web Whales deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het is mogelijk dat er aanvullende bepalingen voor deze voorwaarden gelden. Deze bepalingen dienen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te zijn.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Web Whales en de Klant, wordt de Klant geacht op voorhand te hebben ingestemd met het gebruik van deze algemene voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Web Whales en de Klant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

2.6 Web Whales mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijziging zal via de website van Web Whales of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert, mag de Klant de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl onder vermelding van naam, omschrijving opdracht en handtekening opzeggen. De ontbinding van de Overeenkomst zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging ingaat.

2.7 In geval van een verschil tussen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

3. Overeenkomsten sluiten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Web Whales zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een beslissingstermijn is opgenomen. Tenzij anders in de offerte of aanbieding aangegeven, vervalt een aanbieding of offerte van Web Whales automatisch na tien werkdagen.

3.2 Web Whales kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat deze offertes, aanbiedingen of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Web Whales niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Alle door de Klant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door de Klant worden gewijzigd of teruggetrokken. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van de Klant door Web Whales wordt geaccepteerd of, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt, doordat Web Whales de gevraagde Dienst uitvoert.

3.6 Wanneer de Klant bij het sluiten van een Overeenkomst gebruik maakt van een vertegenwoordiger, staat zowel de vertegenwoordiger als de Klant garant voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger om de Overeenkomst uit naam van de Klant te sluiten.

3.7 Wanneer de Klant een Overeenkomst met Web Whales sluit ten behoeve van een derde partij, garandeert de Klant dat de derde partij akkoord is met de Overeenkomst en de te leveren Dienst(en). Web Whales mag dit te allen tijde controleren en contact opnemen met de derde partij. Wanneer blijkt dat de derde partij om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen de Overeenkomst, is Web Whales gerechtigd deze op te schorten. Dit vrijwaart de Klant niet van enige verschuldigde vergoeding richting Web Whales. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales tegen eventuele aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij. Ook vrijwaart de Klant Web Whales van alle door haar gemaakte kosten in verband met deze aanspraken of vorderingen.

4. Het uitvoeren van de Werkzaamheden

4.1 Web Whales zal haar uiterste best doen om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn op te leveren. De overeengekomen termijn dient echter als richtlijn en is nooit fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Web Whales schriftelijk in gebreke te stellen. Web Whales dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Web Whales heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Daarnaast mag Web Whales bij een overname van haar bedrijf de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derde.

4.3 De klant en Web Whales zullen schriftelijk de werkzaamheden en de eisen waaraan deze moeten voldoen zo volledig mogelijk specificeren. Daarbij staat de klant in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. Ook zorgt de klant dat deze gegevens op tijd en consistent worden aangeleverd.

4.4 Wanneer de klant heeft aangegeven Web Whales een grote mate van vrijheid te geven tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, kan deze zich later niet meer beroepen op de gespecificeerde werkzaamheden zoals in lid 3 beschreven.

4.5 Web Whales heeft het recht om bij de uitvoering van de Werkzaamheden software, afbeeldingen en onderdelen van derden, inclusief open source software, te gebruiken. Eventuele kosten voor het gebruik hiervan zal Web Whales specificeren in de offerte. Na de opleving zal Web Whales de klant op de hoogte brengen van eventuele voorwaarden die voor het gebruik hiervan gelden. De klant is hierna zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

4.6 Wanneer hetgeen dat opgeleverd wordt gekoppeld is aan andere applicaties of infrastructuren, van Web Whales dan wel van derden, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het geleverde om de comptabiliteit met de applicaties of infrastructuren te behouden.

4.7 Web Whales is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar worden van het geleverde indien dit wordt veroorzaakt door het niet tijdig meegaan met nieuwe standaarden, zoals deze in de industrie gelden, waaronder, echter niet te beperken tot, het gebruik van (server) software of programmeertechnieken. Een standaard welke meer dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd, wordt door Web Whales niet langer als actueel beschouwd. Dit geldt tevens wanneer de klant het opgeleverde gebruikt met een verouderde internetbrowser of een verouderde versie hiervan.

4.8 Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, of wanneer de klant tussentijds extra werkzaamheden verzoekt, mag Web Whales alle extra tijd en kosten die met de extra werkzaamheden gemoeid zijn in rekening brengen, ook wanneer de extra werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd. De klant is tevens verantwoordelijk voor de uitloop van de overeengekomen termijn door de uitvoer van extra werkzaamheden te verzoeken.

5. De oplevering van de Werkzaamheden

5.1 Wanneer de Werkzaamheden worden opgeleverd aan de klant, dan dient deze binnen 10 werkdagen, voor eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid, de Werkzaamheden te controleren en eventuele gebreken aan Web Whales kenbaar te maken.

5.2 Wanneer de klant niet binnen het in lid 5.1 gestelde termijn de gebreken schriftelijk kenbaar maakt, of wanneer de Klant het geleverde in gebruik neemt, worden de werkzaamheden als geaccepteerd en opgeleverd beschouwd en vrijwaart de klant Web Whales van haar verplichtingen ten opzichte van de resultaten.

5.3 Wanneer de klant eventuele gebreken meldt, zal Web Whales aangeven welke aanpassingen er binnen welke periode en tegen welke eventuele extra kosten zullen worden uitgevoerd. De klant krijgt hierna de kans om deze aanpassingen te accepteren of hiervan af te zien. Web Whales zal zich na acceptatie zo goed mogelijk inspannen de gebreken binnen de overeengekomen periode te verhelpen.

5.4 Nadat de opgeleverde Werkzaamheden zijn geaccepteerd, treed het garantietermijn van 90 dagen in werking. Hierin zal Web Whales de aan hun verwijdbare gebreken verhelpen voor zover deze naar redelijkheid niet konden worden ontdekt na de oplevering van de Werkzaamheden binnen de in lid 1 genoemde periode.

5.5 Wanneer de Werkzaamheden in fases worden uitgevoerd, dan dient iedere fase afzonderlijk geaccepteerd te worden en dient de in lid 5.1 tot en met lid 5.4 beschreven procedure per fase uitgevoerd te worden. De klant kan een afkeuring van een fase niet baseren op gebreken uit een eerder goedgekeurde fase.

5.6 Web Whales heeft het recht om nog niet aan een volgende fase te beginnen voordat de huidige fase is opgeleverd en geaccepteerd.

5.7 Web Whales is niet verplicht back-ups te maken van het geleverde en/of de bestanden die bij Web Whales worden gehost. Daarnaast hoeven deze na beëindiging van de overeenkomst niet te worden bewaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. Hosting

6.1 Web Whales kan een limiet stellen aan de hoeveelheid schijfruimte of dataverkeer dat de klant mag gebruiken. Wanneer deze limieten worden overschreden, is Web Whales gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en bij herhaaldelijke overschrijding de klant onder te brengen bij een uitgebreidere variant van de aangeboden hostingsdiensten.

6.2 De klant zal geen content opslaan en/of verspreiden welke in strijd is met het Nederlands of Europees recht, voor zover het Europese recht op hem, de content en de hosting van toepassing is, waaronder, maar niet te beperken tot, racistische, beledigende, haatzaaiende, lasterlijke of pornografische content. Daarnaast zal de klant geen inbreuk maken op de rechten van derden of virussen, malware of spam verspreiden en niet verwijzen naar andere websites die dit doen.

6.3 De klant zal andere internetgebruikers of klanten van Web Whales niet hinderen of schade toebrengen. Daarnaast zal de Klant geen schade toebrengen aan de servers van Web Whales en zal hij geen programma’s of processen vanaf de server starten waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat dit andere (internet)gebruikers of klanten schaadt of hindert.

6.4 Eventuele schade die ontstaat uit het overtreden van de in lid 6.2 en lid 6.3 gestelde eisen of enig ander handelen van de klant, komen voor rekening van de klant. Tevens behoudt Web Whales zich het recht als gevolg hiervan de dienstverlening aan de Klant te beëindigen.

6.5 Web Whales is te allen tijde gerechtigd het dienstenpakket van de klant te beperken tot het punt waarop Web Whales alle werkzaamheden zelf uitvoert. Dit om de veiligheid en beschikbaarheid van haar hostingdiensten aan haar overige klanten te garanderen en naleving van bovengenoemde punten te verzekeren.

6.6 Web Whales is gerechtigd om gevaren voor het functioneren van haar hostingdiensten al dan niet preventief te verhelpen of te voorkomen. Denk hierbij aan maatregelen om beveiligingsrisico’s te verhelpen, (DDOS) aanvallen op servers of websites af te wenden en het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens te beperken.

6.7 Web Whales geeft geen garanties over de beschikbaarheid (uptime) van haar hostingsdiensten. Web Whales behoudt tevens het recht om de diensten tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen hieraan.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen op de door Web Whales aangegeven wijzen te worden voldaan. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld op de factuur. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.

7.2 Vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen (of deelbetalingen daarvan), jaarlijks of periodiek verschuldigde bedragen, bedragen die afhankelijk zijn van de hoeveelheid leads die worden aangeleverd, bedragen op basis van een percentage van de omzet van de Klant of bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.

7.3 Web Whales mag te allen tijde om een aanbetaling van de vergoedingen vragen.

7.4 Alle overeengekomen vergoedingen, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele overige heffingen.

7.5 Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Web Whales leidend.

7.6 Web Whales mag te allen tijde de prijzen van haar Diensten verhogen. Wanneer de prijsstijging meer dan tien procent van de waarde van de Overeenkomst bedraagt, heeft de Klant het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de prijsstijging de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail naar info@webwhales.nl op te zeggen tegen de datum waarop de prijsstijging ingaat, tenzij Web Whales alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

7.7 Indien de Klant in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verzuim dient de Klant verder alle eventueel door Web Whales gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

8. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

8.1 Alle overeenkomsten met betrekking tot hosting- en domeinnaamregistratiediensten van Web Whales hebben een initiële looptijd van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgende verlengd voor een periode van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl wordt opgezegd, uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het vervolgtermijn.

8.2 Wanneer de duur van de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan hetgeen genoemd in lid 8.1, zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode als de voorgaande Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst tijdig door één der partijen schriftelijk of per e-mail aan info@webwhales.nl wordt opgezegd. Voor een tijdige opzegging dient er voor ieder jaar dat de vorige Overeenkomst strekte één maand opzegtermijn in acht genomen te worden.

Bij een 2-jarige Overeenkomst dient de opzeggende partij dus uiterlijk 2 kalendermaanden voor aanvang van het vervolgtermijn op te zeggen.

8.3 De looptijd van de Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.4 Web Whales heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Web Whales geleverde Werkzaamheden.

8.5 Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Web Whales de opschorting opheffen.

8.6 Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:

  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling toegewezen heeft gekregen of deze heeft aangevraagd.

8.7 Met behoud van haar overige rechten, mag Web Whales de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen.

8.8 Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden, behoudt de Klant zijn betalingsverplichting richting Web Whales voor de reeds geleverde Diensten.

8.9 Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Web Whales de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst. Van ter beschikking gesteld materiaal dat niet volledig geretourneerd kan worden, waaronder, maar niet te beperken tot, e-mails en digitale bestanden, retourneert de Klant dit materiaal zo volledig mogelijk aan Web Whales en verwijdert de Klant alle achtergebleven resten hiervan.

8.10 Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

9. Aansprakelijkheid van Web Whales

9.1 Web Whales is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt door het gebruik of de uitvoering van de Dienst(en) van Web Whales, tenzij Web Whales deze met opzet heeft veroorzaakt of waarvan grove schuld toegerekend kan worden. In dit geval is Web Whales alleen aansprakelijk voor de directe schade.

9.2 Onder directe schade wordt verstaan:

  • Redelijke kosten die de Klant heeft moeten maken om de tekortkoming van Web Whales te compenseren, waardoor de geleverde Werkzaamheden wel aan de Overeenkomst voldoet;
  • Redelijke Kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van een dergelijke tekortkoming.

9.3 Alle aansprakelijkheid van Web Whales in welke vorm dan ook voor indirecte schade, waaronder, maar niet te beperken tot, vermogensschade, gevolgschade, reputatieschade, goodwill, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.4 De totale aansprakelijkheid van Web Whales bedraagt nooit meer dan de vergoeding die de Klant heeft betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Klant garandeert Web Whales dat hij gemachtigd is en/of alle rechten heeft om de materialen en de content ter beschikking te stellen en dat de ter beschikking gestelde materialen en content geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Klant vrijwaart Web Whales van aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding die hieruit kunnen voortvloeien. Daarnaast vrijwaart de Klant Web Whales van alle gemaakte kosten die hiermee in verband staan.

10.2 De Klant mag het ontwikkelde niet verkopen, verhuren, (sub)licentiëren of op enige andere wijze aan derde ter beschikking stellen, tenzij dit uitsluitend ten behoeve van de Klant wordt gebruikt of schriftelijk anders is overeengekomen met Web Whales.

11. Overig

11.1 Web Whales en de Klant verplichten zich geen vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan men kan aannemen dat deze vertrouwelijk is, welke tijdens de overeenkomst wordt of is uitgewisseld, aan derden te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar overeengekomen. De Klant dient er tevens zorg voor te dragen dat ook zijn werknemers en derden waarmee hij zaken doet vertrouwelijk met de informatie omgaan. Mocht de Klant, zijn werknemers of derden waarmee hij zaken doet zich hier niet aan houden, dan staat de Klant in voor alle direct en indirect geleden schade door Web Whales.

 

Op alle Overeenkomsten met Web Whales is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtszaken die hieruit voortkomen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Web Whales vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547. Web Whales is gehuisvest aan de Binckhorstlaan 36 Unit M432 te Den Haag. Het BTW-nummer van Web Whales is NL852180962B01.

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 6 juli 2015. De Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.